Privacy Policy

Natuurpunt Waasland vzw: bescherming van persoonsgegevens en privacy

Natuurpunt Waasland vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen via deze webshop en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Natuurpunt Waasland vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld via deze webshop. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover, kan u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Natuurpunthuis Melsele:

• tel. 03 722 15 37
• e-mail: info@natuurpuntwaasland.be

Adres:
• Natuurpunt Waasland vzw
Grote Baan 197 / bus 1
9120 Melsele

Openingsuren:
• Alle werkdagen van 9u. tot 12u. en van 13u. tot 17u.

Doeleinden en rechtsgronden

Uw persoonsgegevens worden door Natuurpunt Waasland vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Voor een correcte verwerking en levering van uw bestelling (uitvoering van een overeenkomst)
 • Om te kunnen voldoen aan fiscale verplichtingen (wettelijke verplichting)
 • Wanneer u daar toestemming toe hebt gegeven, voor de promotie van een lidmaatschap en onze activiteiten en voor het toezenden van onze nieuwsbrief
 • Uw bezoekgegevens aan de webshop (die o.a. via cookies worden verzameld) worden gebruikt voor de optimalisering van de webshop en geenszins voor andere promotiedoeleinden of om door te geven aan derden.

Categorieën van persoonsgegevens

Natuurpunt Waasland vzw verzamelt voor de hierboven vermelde doeleinden volgende gegevens:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail
 • Bankgegevens, ordergegevens
 • IP adressen, bezochte pagina’s,…

Bewaartermijnen

Natuurpunt Waasland vzw bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Natuurpunt Waasland vzw verstrekt uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals geheimhoudingsplicht van onze medewerkers ten aanzien van je persoonsgegevens, wachtwoordenbeleid op onze systemen en het maken van back-ups back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of te verwijderen. Er zijn gegevens die Natuurpunt Waasland vzw vanwege een wettelijke bewaarplicht niet eerder mag verwijderen voordat deze termijn verstrijkt.
Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens.
Een verzoek hiertoe kan u indienen via

 • Natuurpunt Waasland vzw
  Ter attentie van de voorzitter
  Grote Baan 197 / bus 1
  9120 Melsele
 • Of via info@natuurpuntwaasland.be
  eveneens ter attentie van de voorzitter

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen.
U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U vindt de contactgegevens op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijziging privacyverklaring

Natuurpunt Waasland vzw kan de privacyverklaring voor deze webshop steeds aanpassen. Elke wijziging zal via de webshop bekend gemaakt worden.

Cookieverklaring webshop

Verwerkingsverantwoordelijke

Natuurpunt Waasland vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld via deze webshop. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover, kan u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Natuurpunthuis Melsele:

Adres:

 • Natuurpunt Waasland vzw
  Grote Baan 197 / bus 1
  9120 Melsele
 • Openingsuren: alle werkdagen van 9u. tot 12u. en van 13u. tot 17u.

Gebruikte cookies:

 • De website maakt in de volgende mate gebruik van cookies: tijdelijke cookies (voor tijdelijk gebruik), permanente cookies (tijdelijk beperkt gebruik), cookies van derden (van derden).
 • Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit. Deze omvatten specifiek de zogenaamde sessiecookies. Ze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hiermee kan uw computer worden herkend wanneer u de website de volgende keer bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt of uw browser sluit.
 • Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, die van cookie tot cookie kan verschillen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om alle opgeslagen cookies te verwijderen via de instellingsopties van uw browser.
 • U kunt de instellingen van uw browser naar wens configureren. Wat betekent dat je b.v. weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Deze instellingsoptie kan er echter toe leiden dat u niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook de instellingen in uw browser wijzigen om uw toestemming te vragen telkens wanneer een cookie toegang tot uw computer probeert te krijgen.

Waarom gebruiken wij cookies

Uw persoonsgegevens worden door Natuurpunt Waasland vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Voor een correcte verwerking en levering van uw bestelling (uitvoering van een overeenkomst)
 • Om te kunnen voldoen aan fiscale verplichtingen (wettelijke verplichting)
 • Wanneer u daar toestemming toe hebt gegeven, voor de promotie van een lidmaatschap en onze activiteiten en voor het toezenden van onze nieuwsbrief
 • Uw bezoekgegevens aan de webshop (die o.a. via cookies worden verzameld) worden gebruikt voor de optimalisering van de webshop en geenszins voor andere promotiedoeleinden of om door te geven aan derden.
  Natuurpunt Waasland vzw bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wissen van cookies

U kunt de instellingen van uw browser naar wens configureren. Wat betekent dat je b.v. weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Deze instellingsoptie kan er echter toe leiden dat u niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook de instellingen in uw browser wijzigen om uw toestemming te vragen telkens wanneer een cookie toegang tot uw computer probeert te krijgen.

Toegang tot de cookies

 • De gegevens die via cookies worden verzameld worden enkel gebruikt door de medewerkers van Natuurpunt Waasland en de ontwikkelaar van de webshop.
  Wissen van cookies
 • Hier komt hoe de betrokkene de cookies die op zijn apparaat zijn geplaatst kan wissen.

Niet-functionele cookies

 • Onze webshop maakt enkel gebruik van functionele cookies die de optimale werking van de webshop mogelijk maken.
 • Bij in gebruik name van niet-functionele cookies zullen wij aan de gebruikers toestemming voor gebruik maken, met vermelding van het doel waarvoor de cookies gebruikt worden.

Beveiliging van de gegevens aangeleverd door cookies

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals geheimhoudingsplicht van onze medewerkers ten aanzien van je persoonsgegevens, wachtwoordenbeleid op onze systemen en het maken van back-ups back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens aangeleverd door cookies

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of te verwijderen. Er zijn gegevens die Natuurpunt Waasland vzw vanwege een wettelijke bewaarplicht niet eerder mag verwijderen voordat deze termijn verstrijkt.
Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens.
Een verzoek hiertoe kan u indienen via

 • Natuurpunt Waasland vzw
  Ter attentie van de voorzitter
  Grote Baan 197 / bus 1
  9120 Melsele
 • Of via info@natuurpuntwaasland.be
  eveneens ter attentie van de voorzitter
  Klanten hebben te allen tijde het recht op intrekking van hun toestemming om de gegevens, gegenereerd uit cookies te gebruiken, cfr. de artikelen 15-22 van de AVG.

Klanten kunnen steeds terecht bij de GBA (gegevensbeschermingsautoriteit) indien zij klachten hebben. Dat kan gebeuren via de gegevens op hun webpagina: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Automatische verwerking en besluitvorming

 • De gegevens van de klanten, aangeleverd door cookies maken deel uit van een automatisch proces dat maakt dat bestellingen vlot kunnen aangemaakt worden en facturatie correct kan gebeuren.
 • Bijkomende gegevens worden enkel gebruikt om bij misverstanden, fouten in de bestelling, tekorten en niet-geleverde goederen de klant op de hoogte te kunnen brengen.